وبینار مدیریت پسماند مواد شیمیایی

باسـلام ؛ احتراما بدین وسـیله به اطلاع می رساند اداره تکنولوژی و گروه های آموزشـی متوسطه استان با
همکاری اداره کل محیط زیست اسـتان آذربایجان شـرقی ،«کارگاه آموزشـی پسماند، آلودگی های محیط
زیست» در قالب وبینار ،روزهای چهارشنبه ۳۰/۰۷/۹۹ و ۰۷/۰۸/۹۹ راس ساعت ۱۷ بعد از ظهر ،طی دو
هفته متوالی برگزار نماید. مقتضی است دستور فرمایید زمینه حضور مدیران پژوهشسراهای دانش آموزی و
دبیران دروس علوم آزمایشـگاهی، زیست شناسی، فیزیک، شیمی، زمین شناسی و انسان و محیط زیست در
وبینـار فراهـم گردد. لاـزم بـه ذکر اسـت جهـت شــرکت در ایـن کارگـاه ، همکـاران محـترم از طریق
سایت ir.medu.gam2.fanavari://http) منوی سمت راست صفحه، بخش وب کنفرانس) ثبت
نـام نماینـد. فایـل های راهنما و نرم افزارهای مورد نیاز جهت اتصال به وب کنفرانس و لینک شـرکت در
کارگاه از طریق سایت نامبرده در دسترس می باشد. به نیروهای رسـمی شـرکت کننده در کارگاه آموزشی،
دوره ضمن خدمت «محیط زیست و دولت سبز با کد ۹۲۱۰۰۸۴۷ به مدت ۴ساعت » و برای نیروهای آزاد
نیز گواهی حضور در کارگـاه صـادر خواهـد شـد. اطلاعـات تکمیلی از طریق کانال کارشـناسان گروه های
آموزشی در ایتا و شاد اعلام خواهد گردید.