وبینار تبیین و نحوه اجرای بخش مجازی هفدهمین جشنواره الگوهای برتر تدریس