معرفی گروه

نام و نام خانوادگیسمتروزهای حضور در گروهایمیل گروه
مریم اطمینان فرسرگروهشنبه – دوشنبهfanavari.tbz@gmail.com
تلی اولاد غفاریعضو گروهدوشنبه – چهارشنبه
مریم ستاریعضو گروهدوشنبه – سه شنبه
ناهید فائقیعضو گروهیکشنبه
صنم فرامرزیعضو گروهشنبه