تصحیح درس اقتصاد جشنواره

با توجه به نظر دبیران اقتصاد مبنی بر عدم امکان تدریس موضوعات درس اقتصاد در بخش مجازی توضیح: جشنواره در عرض نیم ساعت ، ضمن هماهنگی ،پاسخ دبیرخانه محترم در جهت حل این مسئله به پیوست جهت استحضار این عزیزان ارسال میگردد

کلیک کنید