برنامه عملیاتی مصوب دبیرخانه راهبری کشوری فناوری ۱۴۰۲-۱۴۰۱

برنامه عملیاتی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به محض تصویب توسط دبیرخانه راهبری کشوری فناوری بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

گروه فناوری آموزشی استان آذربایجان‌شرقی